BIURO RACHUNKOWE
JUGOMA SP. Z O.O.


Nasza firma oferuje m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestru zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych.

Ofertę naszego biura rachunkowego kierujemy głównie do średnich i małych firm. Księgujemy spółki prawa handlowego (w tym spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowe). Współpracujemy również z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jak i spółkami osobowymi (cywilnymi, jawnymi czy partnerskimi).

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS i NBP.
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE.
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi.
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym.
 • Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
 • Monitoring i windykacja należności i zobowiązań.
 • Przygotowywanie zestawień  niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarządu.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencja operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  ewidencji wyposażenia.
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • sporządzanie innych obowiązujących firmę sprawozdań

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Miesięczne naliczanie podatku.
 • Ewidencja dla potrzeb podatku VAT.
 • prowadzenie wykazu środków trwałych
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych lub innych obowiązujacych firmę sprawozdań.

ROZLICZENIE PODATKU VAT

 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji
 • sporządzanie i wysyłanie informacji podsumowującej VAT
 • sporządzanie i wysyłanie JPK VAT

OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z ZUS I US

 • Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8AR, PIT 40 …itp.

OBSŁUGA DOKUMENTACJI KADROWEJ PRACOWNIKÓW

 • Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp.
 • prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności

INNE USŁUGI

 • rozliczanie z PFRON obowiązkowych wpłat oraz przysługujących refundacji składek
 • Reprezentowanie klienta w urzędach.
 • Pomoc w rejestracji firmy we wszystkich urzędach.
 • Pomoc przy sporządzeniu wniosków kredytowych, leasingowych, umów pożyczki.
 • Wykonywanie przelewów z rachunku bankowego na wniosek klienta.
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji INTRASTAT
 • rozliczanie wybranych opłat środowiskowych
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych

OBSŁUGA DORADZTWA PODATKOWEGO

 • Doradztwo w bieżących sprawach firmy.

Księgowość, kadry i płace – Wejherowo

Obecnie z naszej oferty usług biura rachunkowego korzysta niemal 210 firm, nie tylko z takich miast jak Wejherowo, Reda, Rumia, lecz także z całego kraju i z zagranicy.
Dla Państwa wygody, nasze najbardziej zaawansowane usługi rachunkowe oznaczają brak styczności z dokumentami papierowymi,
dostęp do informacji księgowych online przez całą dobę, a Państwa dane finansowe aktualizowane są na bieżąco.

BĄDŹMY W KONTAKCIE