OFERTA

 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składa się:
 • dziennik,
 • konta księgi głównej i księgi pomocniczej,
 • zestwienie obrotów i sald kont księgi głównej i księgi pomocniczej,
 1. prowadzenie i przechowywanie dokumnetacji podatkowej, na którą składają się:
 • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i porawnych,
 • ewidencje wyposażenia,
 1. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 1. sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych i wartoścvi niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 1. sporządzenie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT
 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
 • ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,
 1. sporządzenie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT
  1. 1. prowadzenie ewidencji pracowników;

 

  1. 2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczegółowych;

 

  1. 3. prowadzenie dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;

 

  1. 4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowanie;

 

  1. rejestracja zwolnień lekarskich;

 

  1. 5. wprowadzenie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerze systemie kadry-płace;

 

  1. 6.sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);

 

  1. 7. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urolpów);

 

  1. 8. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników;

 

  1. 9. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

  1. 10. sporządzanie list płac;

 

  1. 11. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;

 

  1. 12. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, 13. zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opikuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;

 

  1. 14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;

 

  1. 15. sporządzenie miesięcznych zestawień dotyczących naliczania wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

 

  1. 16. sporządzenie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekzaywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzenie Raportów Miesięcznych dla Osóby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;

 

  1. 17. sporządzenie miesięcznych deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);

 

  1. 18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;

 

  1. 19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;

 

  20. wprowadzenie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.