Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (odpowiednio 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), lecz mimo tego w dalszym ciągu pozostają aktywne zawodowo, mogą skorzystać z preferencji w podatku dochodowym dla osób fizycznych, jaką jest tzw. ulga dla pracujących seniorów.

Na czym polega ulga? 

Ulga dla seniorów polega na zwolnieniu z podatku dochodowego określonych przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym, pod warunkiem podlegania przez podatnika ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i osiągania przychodów z tytułów określonych wprost w przepisach.

Dodatkowo warunkiem do skorzystania ze zwolnienia przychodów jest (pomimo nabycia uprawnienia) niepobieranie:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnienie ze stałej służby funkcjonariusza służby mundurowej.

Najprościej można stwierdzić, że ulga dla pracujących seniorów ma zastosowanie do osób, które osiągnęły wiek emerytalny (nabyły uprawnienia do emerytury lub renty), jednak mimo to nie pobierają tych świadczeń i w dalszym ciągu pracują.

Jakie przychody podlegają zwolnieniu? 

Tylko określone przychody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego w ramach ulgi. Są to przychody z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:

– podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

– właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy lub administratora – jeśli podatnik wykonuje usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

– z przedsiębiorstwem w spadku,

(z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze),

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, stawką 5 proc. w ramach ulgi IP Box oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasiłku macierzyńskiego.

Ulgą nie będą natomiast objęte przychody z umów o dzieło, zasiłki chorobowe, dochody z praw autorskich i praw pokrewnych, a także przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. z dywidend) czy też zwolnione z opodatkowania na podstawie innych ulg.

Kwota zwolnienia

Jak już wskazano, zwolnieniu podlegają przychody do rocznej kwoty 85 528 zł. Warto jednak wspomnieć, że jeśli przychody przekroczą wskazaną kwotę, wówczas do dochodów podlegających opodatkowaniu będzie miała zastosowanie standardowa kwota wolna od podatku (w 2023 roku – 30 000 zł). Dopiero po przekroczeniu tej kwoty osiągnięte dochody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadą jest również, że przychody, które są objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym.

Jak stosować ulgę dla seniora? 

Ulga może być stosowana na dwa sposoby:

 • dopiero po zakończeniu roku, w rocznym rozliczeniu podatkowym,
 • na etapie wpłacania zaliczek (przez pracodawcę lub przez samego podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą).

W drugim przypadku, jeśli podatnik jest zatrudniony na etacie bądź na umowę zlecenie, konieczne jest złożenie pracodawcy (zleceniodawcy) oświadczenia o spełnianiu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi. Jeśli oświadczenie spełnia wszystkie wymogi, pracodawca (zleceniodawca) będzie stosował zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Równie ważne jest, żeby podatnik w sytuacji, kiedy w trakcie roku utraci prawo do stosowania ulgi, poinformował niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę, aby ten mógł naliczać zaliczki na podatek dochodowy. Utrata prawa do ulgi może nastąpić np. w przypadku rozpoczęcia pobierania przez podatnika emerytury.

Podstawa prawna: